Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum

25.11.2015 533