Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • član nadzornega odbora, Jože Javornik, univ.dipl. ekon.
  • članica nadzornega odbora, Mirijam Križevnik, univ. dipl. prav.
  • predsednik nadzornega odbora, Gregor Prišenk, univ. dipl. ekon
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Gregor Krajnc
  • članica, Mihaela Škrabl
  • član, Robert Gričnik
Člani (mandat 2010 do 2014)
  • predsednik, Jože Javornik
  • članica, Mirijam Križevnik
  • članica, Mateja Jodl
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
V Uradnem listu RS, št. 23/09 z dne 27.3.2009 je objavljen Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki ga je izdala ministrica, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. Pravilnik določa obvezne sestavine poročila NO o ugotovitvah, ocenah in mnenjih pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskostjo in smotrnosjo porabe proračunskih sredstev ter nadzori nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. Poročilo nadzornega odbora se izpolni na obrazcu, ki je v PRILOGI 1 in je sestavni del pravilnika. http://www.arhiv.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_samouprave/strokovna_pomoc_obcinam/index.html
Klikni tukaj za prikaz prilog
Pogosta vprašanja glede imenovanja, statusa, nezdružljivosti funkcij in opravljanja nadzora nadzornega odbora občine
Klikni tukaj za prikaz prilog

Mandatno obdobje 2018 do 2022

28.03.2019 ob 18.00

Mandatno obdobje 2010 do 2014

Mandatno obdobje 2006 do 2010