Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve v državni zbor RS – 2014 (predčasne volitve)

02.06.2014 595